Her er du: FAQ

FAQ

Her får du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring strukturerede obligationer. Fandt du ikke hvad du søgte, så kontakt dit lokale pengeinstitut.

Hvad er et afkastloft?

En option med et afkastloft betyder, at det samlede gennemsnitlige afkast på indfrielsestidspunktet ikke kan overstige et på forhånd fastsat punkt. Afkastloftet reducerer optionsprisen, hvilket betyder, at deltagelsesgraden kan øges.

Hvad er afkastbarriere?

Afkastbarrieren er et andet ord for, hvor meget afkastet på kurven af de underliggende aktiver skal stige, før eksempelvis et rentetillæg udløses. Dette forekommer eksempelvis i PLUS 5 Index Rente 2009, hvor afkastet består af en årlig rente på 1 procent plus muligheden for et årligt rentetillæg på 6,5 procent i 2006 - 2009.

Hvornår kender jeg renten for næste renteperiode?

Gælder kun for rentebærende obligationer: Allerede ved en renteperiodes start vil du modtage information via Værdipapircentralen om renten for den kommende periode (ligesom ved andre obligationer).

Hvad er en struktureret obligation?

En struktureret obligation er en obligation, hvor afkastet eksempelvis er knyttet til udviklingen i nogle underliggende aktiver såsom aktieindeks, valutaer, råvarer og/eller renter. Samtidig er der knyttet en sikkerhed til obligationen i form af en forventet minimumsindfrielseskurs ved udløb, der sikres ved en sikkerhedsobligation. PLUS-obligationerne er strukturerede obligationer.

En struktureret obligation består af to ingredienser:

  • En option på det/de underliggende aktiv(er)
  • En sikkerhedsobligation

Sikkerhedsobligation + option = struktureret obligation. Optionen leverer afkastet fra de underliggende aktiver.

Sikkerhedsobligationen skal sikre, at investor får den forventede minimumsindfrielseskurs, når den strukturerede obligation udløber. Sikkerhedsobligationen købes til en kurs under 100, for eksempel kurs 90. På den måde er der penge til at købe optionerne. Når den strukturerede obligation udløber, forventes kursen på sikkerhedsobligationen at være 100.

Hvordan opgøres afkastet?

Afkastet på en struktureret obligation er for en række obligationer bestemt af to faktorer: Kursstigningen på aktivet, som optionen er knyttet til, samt deltagelsesgraden:

Kursstigning på aktivet (option) x eventuel deltagelsesgrad = Afkast

Se nærmere om opgørelsen af afkastet under den enkelte PLUS obligation.

Hvad er en option?

Oftest betaler obligationerne ingen kuponrente, i stedet investeres der i en option på de underliggende aktiver. En option er et finasielt instrument, som giver en ret - men ikke en pligt - til at købe de underliggende aktiver til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt (udløb). Hvis kursen på aktivet er højere end den aftalte kurs ved udløbstidspunktet, giver optionen positivt afkast. Hvis ikke, udnyttes optionen ikke.

Hvad påvirker prisen på en option?

Prisen på en option er primært påvirket af to faktorer:

  • Aktivets volatilitet. Jo højere kursudsving (volatilitet), der er på det underliggende aktiv, jo dyrere er optionen. Jo mere aktivet svinger i pris, jo mere dyrebar er optionen, da der er større sandsynlighed for, at optionen på et eller andet tidspunkt frem til udløb vil stige og blive penge værd.
  • Optionens løbetid. Jo længere løbetid, jo dyrere er optionen. Sandsynligheden for at optionen kan nå at blive penge værd, stiger jo længere løbetiden er.

Derudover har renteniveauet også en marginal indflydelse på optionsprisen: Jo højere rente, jo dyrere er optionen.

Hvad er en nulkupon-obligation?

Nogle strukturerede obligationer er baseret på en nulkupon-obligation som sikkerhedsobligation. En nulkupon-obligation er en obligation uden en pålydende rente (ingen kupon). Afkastet på en nulkupon-obligationen fremkommer alene som en kursgevinst.

Hvad er pricing day?

Pricing day (prisfastsættelsesdag) er den dag, hvor sikkerhedsobligationen og optionen indkøbes til at laveden endelige PLUS-obligation. Priserne på disse to elementer afgør de endelige vilkår og dermed størrelsen af eksempelvis deltagelsesgrad, sikkerhedsgrænse, forventet indfrielseskurs eller afkastbarriere, der endeligt fastsættes denne dag.

Hvad er en deltagelsesgrad?

På nogle PLUS-obligationer er der tilknyttet en deltagelsesgrad. Deltagelsesgraden er den andel, som investor får af det gennemsnitlige afkast. Eksempel: Hvis værdien af optionen er steget med 50 procent i løbetiden, og deltagelsesgraden er 150 procent, så får investor 150 procent af de 50 procent, altså 75 procent i afkast af det nominelle beløb. Ofte vil det være sådan, at deltagelsesgraden bliver fastlagt på pricing day, når tegningen i den strukturerede obligation er helt afsluttet. Inden tegningsperiodens start kan der kun gives indikationer på den forventede deltagelsesgrad. Deltagelsesgraden er bestemt af prisen på optionen, og det beløb, der er til rådighed til at købe optioner for. Eksempel: Hvis prisen på en option er 25,20, men du kun har 22,7 at købe for, bliver deltagelsesgraden 90 % (22,70/25,20 = 0,90 option pr. obligation).

Hvad påvirker deltagelsesgraden?

Deltagelsesgraden er påvirket af flere faktorer, blandt andet:

  • Renteniveauet.
  • Kursudsving på de underliggende aktiver (volatilitet).

Kan en struktureret obligation sælges før udløb?

Ja, se nærmere om mulighederne førtidig indfrielse under de enkelte PLUS obligationer.

Kreditrisiko på obligationen?

For at sikre dig, at du som minimum kan få din hovedstol igen ved udløb, er der for alle PLUS Invests strukturerede obligationer valgt en sikkerhedsobligation som sikkerhed. Strukturerede obligationer udstedt af BIG selskaberne vil på udstedelsestidspunktet have sikkerhedsobligation med en AAA-rating eller AA-rating. Det betyder, at der er en kreditrisiko, men den høje rating giver en stor sikkerhed for, at du som minimum får din hovedstol igen. Du opfordres til at se nærmere i programdokumentation og udstedelsessupplement eller Final Terms på den enkelte PLUS-obligation.