Her er du: Forside/PLUS Bonusrente 2013

PLUS Bonusrente 2013

OBLIGATIONEN UDLØB 27. DECEMBER 2013
 

Investering i PLUS Bonusrente 2013*

  • Struktureret obligation med årlig rentebetaling, hvor et eventuelt rentetillæg afhænger af månedsafkastene på det europæiske aktieindeks, DJ Eurostoxx 50 SM
  • Udstedes og forventes indfriet til kurs 100,00 ved udløb**
  • Mulighed for årlig rentebetaling på op til 10 procent i årene 2008-2013

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote under Dokumentation.

** Søgt sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højest opnåelige rating (AAA). Se nærmere i Prospektet under Dokumentation.

Afkastgrundlaget

PLUS Bonusrente 2013 er en rentebærende obligation, der baserer sin årlige rentebetaling på månedsafkastet på aktieindekset Dow Jones Eurostoxx 50 SM. Obligationen udbetaler efter det første år en allerede fastsat rentebetaling på 2,5 procent (svarende til 2,406417 procent pro anno). I de efterfølgende år udbetaler obligationen en minimumsrente på 1 procent. Derudover kan rentebetalingerne fra og med 2008 til og med 2013 forhøjes med et rentetillæg på op til 9 procent.

Rentetillægget beregnes som summen af månedsafkastene i det foregående år på Dow Jones Eurostoxx 50 SM, dog således at negative månedsafkast ikke kan indgå med mindre end minus 3 procent, mens de positive månedsafkast ikke kan indgå med mere end 2,1 procent pr. måned. De 2,1 procent kaldes Local Cap, og størrelsen af denne fastsættes endeligt på Pricing-dagen. Hvis summen af disse 12 månedsafkast er positiv, udbetales dette som rentetillæg. Hvis summen er lig med eller mere end 9 procent, udbetales kun 9 procent, hvis summen er nul eller negativ udbetales intet rentetillæg. Rentetillægget til udbetaling den 27. december 2008 er baseret på månedsafkastene i perioden fra ultimo november 2006 til ultimo november 2007 og så fremdeles. For en fyldestgørende beskrivelse henvises til prospektet.

Udstedelseskursen er fastsat til 100,00, og obligationen forventes indfriet til kurs 100,00** ved udløb.

** Sikres ved investering i en sikkerheds­obligation, som på udstedelses­tidspunktet har den højest opnåelige rating (AAA). Se næmere i Prospektet.

Fakta

PLUS Bonusrente 2013
Udløb 27. december 2013
Udstedelseskurs 100,00
Fondskode DK003003841-9
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00* (ved udløb)
Stykstørrelse og valuta Nominelt 100,00 DKK
Løbetid 7 år
Udsteder BIG 6 A/S
Tegningsperiode 24. oktober til 23. november 2006
Rentetermin 27. december, første gang den 27. december 2007
Pricing day 27. november 2006
Notering/
udstedelse/
valør
NASDAQ OMX Copenhagen A/S, den 6. december 2006
Førtidig indfrielse Kvartalsvis, første gang 1. juni 2007, minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Eventuel aflysning PLUS Bonusrente 2013 aflyses, hvis Local Cap ikke som minimum kan fastsættes til 1,5 procent på Pricing day
Local Cap 2,19 procent (beregnet ved markedsforholdene den 29. september 2006). Fastsættes endeligt på Pricing day.
Skattestatus Finansielt instrument***

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til prospekt og tillæg til prospekt, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

** Sikres ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højest opnåelige rating (AAA).

*** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Eksempel på rentebetalinger

Nedenstående skema viser rentebetalinger for PLUS Bonusrente 2013 fordelt på minimumsrente og rentetillæg:

Rentebetalinger
Renteterminer
27. december
Minimumsrente Rentetilæg Rentebetaling i alt
2007 2,5 procent 0 procent 2,5 procent
2008 1 procent op til 9 procent 1-10 procent
2009 1 procent op til 9 procent 1-10 procent
2010 1 procent op til 9 procent 1-10 procent
2011 1 procent op til 9 procent 1-10 procent
2012 1 procent op til 9 procent 1-10 procent
2013 1 procent op til 9 procent 1-10 procent

Et eksempel på beregning af rentetillægget

Månedsafkastet i det forgangne år beregnes således: Fire måneder med afkast på 1,5 procent, to måneder med afkast på -2,5 procent og seks måneder med afkast på 3 procent. Rentetillægget kan derefter opgøres således: (4 x 1,5 procent) + (2 x -2,5 procent) + (6 x 2,1 procent) = 13,6 procent, der bliver nedrundet* til 9 procent.

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til prospektet under Dokumentation.

Aktieindekset

Dow Jones Eurostoxx 50 SM består af de 50 største europæiske virksomheder. Virksomhederne har hjemme i et af de 12 lande, der har valgt euroen som betalingsmiddel. På udstedelsestidspunktet er olieselskaberne Royal Dutch Petroleum i Holland og Total i Frankrig samt det tyske industrikonglomerat Siemens og højteknologiske virksomheder som Nokia i Finland blandt selskaberne.

Risiko

Sælges eller indfries PLUS-obligationen før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

PLUS-obligationen forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb. Den forventede minimumskurs er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i Prospektet som udgøres af resumé, registreringsdokument og værdipapirnote.

Hvis obligationen kun giver minimumsrenter på 2,5 procent (svarende til 2,406417 procent pro anno) det første år og 1 procent i efterfølgende år, har investor fået et afkast, der må forventes at være mindre end den alternative forrentning på pengemarkedet.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.