Her er du: Forside/PLUS Emerging Markets 2010

PLUS Emerging Markets 2010

Obligationen udløb den 22. december 2010


Investering i PLUS Emerging Markets 2010*

  • Udstedt til kurs 115.
  • Forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb**.
  • Muligheden for et højt afkast kommer fra investeringen i en option knyttet til en kurv af fem indeks i form af et kinesisk aktieindeks, et latinamerikansk aktieindeks, et østeuropæisk aktieindeks, et japansk aktieindeks og den kinesiske valuta, Renminbi. Hvert indeks vægter med 1/5 i kurven.

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til prospektet under Dokumentation.

** Søgt sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højeste opnåelige rating (AAA). Se nærmere i Prospektet under Dokumentation.

Indeks

Den attraktive del af PLUS Emerging Markets 2010 er optionen, der leverer afkastet ud over den forventede minimumsindfrielseskurs. Optionen følger udviklingen på fire aktieindeks samt den kinesiske valuta, renminbi. Indekskurven består af følgende:

Østeuropa: CECE Traded Index EUR omfatter de største selskaber i Ungarn, Tjekkiet og Polen målt på markedskapitalisering.

Latinamerika: iShares S&P Latin America 40 Index følger udviklingen på S&P Latin America 40 index, der indeholder selskaber fra Mexico, Brasilien, Argentina og Chile. Indekset omfatter cirka 70 procent af hvert lands markedskapitalisering.

Kina: FTSE Xinhua China 25 rummer 25 af de største virksomheder på det kinesiske aktiemarked, og hvis aktier kan erhverves af udenlandske investorer.

Renminbi: Lang kinesiske renminbi (CNY) / kort amerikanske dollars (USD). Vi inkluderer desuden en investering i den kinesiske valuta (renminbi) mod amerikanske dollars (USD), hvor et eventuelt positivt afkast vil komme fra en styrkelse af renminbi overfor USD.

Japan: Nikkei 225 består af 225 større japanske virksomheder. Disse virksomheder er især kendetegnet ved at være eksportorienterede, og som eksempel herpå kunne nævnes Toyota, Sony og Canon. Hele automobilsektoren udgør på udstedelsestidspunktet godt 11 procent af Nikkei 225, hvor Toyota alene udgør 5,5 procent.

Fakta

PLUS Emerging Markets 2010
Udløb 22. december 2010
Udstedelseskurs 115
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100 (ved udløb)
Stykstørrelse 100 DKK
Deltagelsesgrad 193,1 procent***
Afkastloft 40 procent
Maksimal indfrielseskurs 177,24 (ved udløb)
Udstedelsesvaluta DKK
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstedes af BIG 6 A/S
Tegningsperiode 10. oktober til 1. november 2005 kl. 14:00
Pricing day 3. november 2005
Noterings- valørdag 17. november 2005
Udløb 22. december 2010
Førtidig indfrielse 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december, første gang den 1. juni 2006. Minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Fondskode DK0030012026
Eventuel aflysning Udstedelsen aflyses, hvis der som minimum ikke kan opnås en deltagelsesgrad på 140 procent.
Skattestatus Finansielt instrument****

*** Deltagelsesgraden blev fastsat på Pricing day.

**** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Indekskurs


Eksempel på afkaststruktur

Afkast

Sådan bestemmes afkastet

Afkastet kommer fra en option på de fire aktieindeks samt den kinesiske valuta (samlet betegnet de fem indeks). Disse opgøres årligt på observationsdagene i december (se nærmere i Prospektet). Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Indekset udgår derefter af kurven. Næste år fastlåses det bedste indeksafkast målt siden start blandt de reste-rende fire indeks og så fremdeles. Ved udløbstidspunktet tages gennemsnittet af de fem fastlåste indeksafkast og ganges med deltagelsesgraden, hvilket giver det samlede afkast på optionen. Optionen har dog et afkastloft på 40 procent, hvilket betyder, at afkastet på indekskurven ikke kan overstige 40 procent. Fordelen er, at afkastloftet reducerer optionens pris, hvilket øger deltagelsesgraden. Til optionens samlede afkast lægges den forventede minimumsindfrielseskurs på 100,00,** hvilket giver obligationens samlede indfrielseskurs.

Eksempel på udregning af afkast og indfrielseskurs

Først tages summen af værdien af de fem fastlåste indeks, som vist på grafen:
140 + 150 + 140 + 165 + 110 = 705

Derefter udregnes det gennemsnitlige afkast:
705/5 = 141 eller 41 procent, men pga. afkastloftet nedrundes dette til 40 procent.

Til sidst findes optionens samlede værdi:
40 procent x 173,3 procent (den forventede deltagelsesgrad ***) = 69,32 procent

Sikkerhedsobligationens værdi plus optionens værdi giver investeringens indfrielseskurs:
100 + 69,32 = 169,32

Risiko

Sælges eller indfries PLUS-obligationen før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

PLUS-obligationen forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb. Minimumskursen er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højest mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i Prospektet.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.