Her er du: Forside/PLUS Råvarer Super 2013

PLUS Råvarer Super 2013

OBLIGATIONEN UDLØB 24. JUNI 2013
 

PLUS Råvarer Super 2013 er udstedt med sikkerhed i to sikkerhedsaktiver: Et derivat på 15 råvarer samt en CDO-sikkerhedsobligation.

Derivat på 15 råvarer

PLUS Råvarer Super 2013 er udstedt med sikkerhed i et derivat, som relaterer sig til 15 råvarer. Derivatet har fire mulige indfrielseskurser ved udløb, som afhænger af hvordan de 15 råvarer ved udløb har klarer sig i forhold til deres fastsatte Trigger Niveauer.

CDO-sikkerhedsobligation

I CDO-sikkerhedsobligationen er der indtruffet en række konkurser i referenceporteføljen. For PLUS Råvarer Super 2013 er der nu en risiko for tab på hovedstolen og dermed risiko for tab af store dele af investeringen, såfremt yderligere virksomheder går konkurs afhængigt af de konkursdividender, der måtte være i de eventuelt konkursramte virksomheder.

Forekommer der én eller flere konkurser frem til udløb i 2013 er hele bufferen væk, og CDO-sikkerhedsobligationen vil dermed blive berørt. Forekommer der én konkurs med en forventet konkursdividende på 30 procent, må det forventes, at cirka 36 procent af CDO-sikkerhedsobligationens værdi vil være tabt. Ved to konkurser med en forventet konkursdividende på 30 procent vil værdien blive reduceret med cirka 73 procent.

Selv om CDO-sikkerhedsobligationen skulle blive berørt, kan PLUS Råvarer Super 2013 og PLUS Råvarer Super 2013 imidlertid leve videre frem til udløb. Dette skyldes, at obligationsejerne den 11. august 2009 på et obligationsejermøde med stort flertal besluttede at ændre obligationsvilkårene for de to obligationer PLUS Råvarer Super 2013 og PLUS Råvarer Super 2013. På obligationsejermødet valgte obligationsejerne at ændre obligationsvilkårene med henblik på at kunne udskyde eller undlade opsigelse af obligationerne og realisering af tilbageværende sikkerhedsaktiver. Dette indebærer, at Amagerbanken Aktieselskab som obligationsejernes repræsentant får mulighed for - efter eventuel indtrædelse af væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene - at udskyde eller undlade realisation af sikkerhedsaktiverne, som ligger til sikkerhed for tilbagebetaling af obligationerne.

Læs de fuldstændige vedtagne ændringer af obligationsvilkårene i børsmeddelelse af 12. august 2009 på www.plusinvest.dk.

For yderligere information om CDO-sikkerhedsobligationens kreditrisiko henvises til prospektets side 34-46 om Tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationer.

Følg ligeledes udviklingen i PLUS Invest Nyt samt børsmeddelelser som findes her på siden.

Særlig aktivklasse

PLUS Råvarer Super 2013 eksponerer sig både over for energi og industrimetaller, men også over for ædelmetaller til industrielt brug som for eksempel platin og palladium, der medgår i produktionen af bilers katalysatorer. Inden for energi investeres der blandt andet i råolie, fyringsolie, naturgas og blyfri benzin. Det særlige ved PLUS Råvarer Super 2013 er, at den er konstrueret, så investor sagtens kan opnå et attraktivt afkast, selvom spotpriserne på de enkelte råvarer er faldet noget ved udløb.

Disclaimer fra NYMEX
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. (1) DOES NOT IN ANY WAY PARTICIPATE IN THE OFFERING, SALE, OR ADMINISTRATION OF THE PLUS Råvarer 2013 and PLUS Råvarer Super 2013, OR ANY PAYMENTS TO BE MADE ON ANY OF THE PLUS Råvarer 2013 and PLUS Råvarer Super 2013, (2) DOES NOT IN ANY WAY ENSURE THE ACCURACY OF ANY OF THE STATEMENTS MADE IN THE PROSPECTUS OR ANY PROSPECTUS SUPPLEMENT OR THIS DOCUMENT, (3) IS NOT LIABLE FOR ANY ERROR OR OMISSION IN ANY SETTLEMENT PRICE, INDEX, OR VALUATION USED IN CONNECTION WITH THE PLUS Råvarer 2013 and PLUS Råvarer Super 2013, AND (4) IS NOT IN ANY WAY AN OFFEROR OF THE PLUS Råvarer 2013 and PLUS Råvarer Super 2013.

Fakta

PLUS Råvarer Super 2013
Udløb 24. juni 2013
Udstedelseskurs 110,00
Fondskode DK003002594-5
Forventet
minimums-
indfrielseskurs
100,00* (ved udløb)
Stykstørrelse og valuta Nominelt 100,00 DKK
Løbetid 7 år
Udsteder BIG 5 A/S
Tegningsperiode 15. marts til 4. april 2006 kl. 14:00
Pricing day 6. april 2006
Notering/
udstedelse/
valør
NASDAQ OMX Copenhagen A/S, den 21. april 2006
Trigger Niveauer Den underliggende råvares spotpris må ikke falde mere end nogle udvalgte niveauer målt på slutobservationsdagen ved udløb. Disse niveauer kaldes "Trigger Niveauer".
Trigger Event Falder en given råvares spotpris til et niveau under dens Trigger Niveauer målt på slutobservationsdagen ved udløb, opstår der en såkaldt "Trigger Event". Der måles således kun på slutobservationsdagen ved udløb.
Den Forventede Indfrielseskurs ved udløb ved forskellige antal Trigger Events

0 Trigger Event: 225,00*** kr. svarende til den Forventede Indfrielseskurs
1 Trigger Event: Indfrielseskurs på CDO-sikkerhedsobligation + (2/3 x (Forv. Indfr.kurs - 100,00))
2 Trigger Event: Indfrielseskurs på CDO-sikkerhedsobligation + (1/3 x (Forv. Indfr.kurs - 100,00))
3 eller flere Trigger Events: Indfrielseskurs på CDO-sikkerhedsobligation
Førtidig indfrielse Løbende indfrielse på månedsbasis, første gang den 1. september 2006. Minimum nominelt 5.000.000, dog deleligt med 10.000.
Eventuel aflysning Udstedelsen aflyses, hvis den Forventede Indfrielseskurs bliver fastsat til under 187,50 på pricingdagen.
Skattestatus Finansielt instrument**

* Søgt sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højeste opnåelige rating (AAA).

** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

*** Den Forventede Indfrielseskurs blev fastssat på Pricing day, den 6. april 2006, til kurs 225,00.

Eksempel på Trigger Events

Illustrationen ovenover viser, at spotprisen på en given råvare frem til udløb i 2013 sagtens kan falde under en eller flere Trigger Niveauer. Det afgørende for den endelige indfrielseskurs er, om spotkursen på slutobservationsdagen ved udløb er lavere end en ellere flere af Trigger Niveauerne og dermed har udløst en eller flere Trigger Events. I eksemplet her er der ikke udløst nogle Trigger Events ved udløb.

 Forventede Indfrielseskurser*
Antal Trigger Events Beregning med 100,00 kr. nominelt
0 Den Forventede Indfrielseskurs***
1 Indfrielseskurs på CDO-sikkerhedsobligation +
(2/3 x (Forv. Indfr.kurs - 100,00))
2 Indfrielseskurs på CDO-sikkerhedsobligation +
(1/3 x (Forv. Indfr.kurs - 100,00))
3 eller flere Indfrielseskurs på CDO-sikkerhedsobligation =
Forventet minimumsindfrielseskurs

* Beregnet ved markedsforholdene, den 7. marts 2006. Den Forventede Indfrielseskurs fastsættes endeligt på Pricing day, den 6. april 2006. Udstedelsen af PLUS Råvarer Super 2013 aflyses, hvis den Forventede Indfrielseskurs bliver fastsat til under 187,50 på Pricing day.

Forventede indfrielseskurser

Afkastet genereres fra en finansiel forventning, hvori der indgår cirka 15 råvarer inden for energi, industrimetaller og ædelmetaller til industrielt brug. Den finansielle forventning tilpasses med en defensiv strategi, der skal beskytte afkastet.

For hver enkelt af råvarerne, der indgår i den finansielle forventning, bliver der på pricingdagen fastsat tre Trigger Niveauer, som typisk ligger 40 til 50 procent under spotkursen på Pricing day. Et Trigger Niveau er en fastsat grænse for, hvor meget spotkursen må falde målt ved udløb, før der indtræder en såkaldt Trigger Event. Det vil sige, at hvis en råvare ved udløb har en spotkurs, som er lavere end et Trigger Niveau udløses der én Trigger Event. Hver råvare har tre Trigger Niveauer. Antallet af udløste Trigger Events på udløbsdagen bestemmer den Forventede Indfrielseskurs***.

*** Den Forventede Indfrielseskurs blev fastssat på Pricing day, den 6. april 2006, til 225,00.

Risiko

Sælges eller indfries PLUS-obligationen før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Forventet minimumskurs er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA.

For PLUS Råvarer Super 2013 er der nu en risiko for tab på hovedstolen og dermed risiko for tab af store dele af investeringen, såfremt yderligere virksomheder går konkurs afhængigt af de konkursdividender, der måtte være i de eventuelt konkursramte virksomheder.

Du kan følge udviklingen i børsmeddelelser samt PLUS Invest Nyt.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i Prospektet som udgøres af resumé, registreringsdokument og værdipapirnote.

Nyheder

Børsmeddelelser

21.06.2013 Ordinær indfrielse
22.04.2013 Førtidig indfrielse
25.01.2013 Førtidig indfrielse
25.02.2013 Førtidig indfrielse
25.01.2013 Førtidig indfrielse
29.11.2012 Status for kursudvikling
27.11.2012 Førtidig indfrielse
24.10.2012 Førtidig indfrielse
26.06.2012 Førtidig indfrielse
25.08.2011 Førtidig indfrielse
23.01.2012 Førtidig indfrielse
25.08.2011 Førtidig indfrielse
24.06.2011 Førtidig indfrielse
23.05.2011 Førtidig indfrielse
19.04.2011 Førtidig indfrielse
28.03.2011 Førtidig indfrielse
02.03.2001 Forløb af obligationsejermøde
16.02.2011 Indkaldelse til obligationsejermøde efter Amagerbankens konkurs (annonce)
16.02.2011 Fuldstændigt forslag til dagsordenens punkt 5
15.02.2011 Indkaldelse til obligationsejermøde efter Amagerbankens konkurs (børsmeddelelse)
26.01.2011 Førtidig indfrielse
24.11.2010 Førtidig indfrielse
25.10.2010 Førtidig indfrielse
07.09.2010 Konkursdividende opgjort i Ambac Assurance Corp.
26.07.2010 Førtidig indfrielse
26.05.2010 Førtidig indfrielse
29.04.2010 Ændring af Trigger Niveauer
28.04.2010 Førtidig indfrielse
29.03.2010 Betalingsstandsning i Ambac Assurance Corp
29.03.2010 Forløb af ordinær generalforsamling
26.03.2010 Årsrapport 2009
18.03.2010 Indkaldelse til generalforsamling
25.02.2010 Førtidig indfrielse
22.12.2009 Førtidig indfrielse
23.11.2009 Førtidig indfrielse
04.11.2009 Børsmeddelelse om betalingsstandsning i CIT Group
30.10.2009 Førtidig indfrielse
16.10.2009 Børsmeddelelse om supplerende regnskabsinfo
16.10.2009 Supplerende regnskabsinfo
22.09.2009 Førtidig indfrielse
28.08.2009 Halvårsrapport 2009
28.08.2009 Referat og tilhørende bilag fra obligationsejermøde
28.08.2009 Børsmeddelelse vedrørende referat fra obligationsejermøde
12.08.2009 Amagerbankens præsentation på obligationsejermødet
12.08.2009 Fuldstændige forslag til ændring af obligationsvilkår
12.08.2009 Børsmeddelelse vedrørende ændring af obligationsvilkår
31.07.2009 Børsmeddelelse vedrørende obligationsejermøde
31.07.2009 Indkaldelse til obligationsejermøde
27.07.2009 Førtidig Indfrielse
22.06.2009 Førtidig indfrielse
04.05.2009 Information om status på CDO-sikkerhedsobligationer bag PLUS Råvarer Super 2013
18.05.2009 Information om status på CDO-sikkerhedsobligationer for PLUS-obligationer
17.04.2009 Årsrapport 2008
19.09.2008 Ændring af Trigger Niveauer
29.08.2008 Halvårsrapport 2008
20.06.2008 Ændring af Trigger Niveauer
16.06.2008 Ændring af Trigger Niveauer
03.04.2008 Årsrapport 2007
25.02.2008 Førtidig indfrielse
26.11.2007 Førtidig indfrielse
24.05.2007 Førtidig indfrielse
28.03.2007 Årsrapport 2006
22.02.2007 Førtidig indfrielse
08.02.2007 Indfrielsesgebyr 2007
20.12.2006 Finanskalender for 2007
24.08.2006 Halvårsrapport 2006
24.04.2006 Startværdier PLUS Råvarer 2013 og PLUS Råvarer Super 2013
10.04.2006 Tegningsmeddelelse PLUS Råvarer 2013 og PLUS Råvarer Super 2013
31.03.2006 Forløb af ordinær generalforsamling
30.03.2006 Årsrapport 2005
22.03.2006 Forløb ekstraordinær generalforsamling
21.03.2006 Indkaldelse ordinær generalforsamling
13.03.2006 Ekstraordinær generalforsamling
08.03.2006 Resumé, Registreringsdokument og Værdipapirnote
08.03.2006 Prospektmeddelelse

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.