Her er du: Skat

Skat

Afkastet fra investering i PLUS-obligationer er undergivet tre sæt regler:

- Obligationer, der er udstedt før 4. maj 2005, beskattes som såkaldte sortstemplede obligationer.

- Obligationer, der er udstedt efter 4. maj 2005, hvor der er tilknyttet et derivat baseret på aktieindeks eller lignende, beskattes som finansielle instrumenter. Det vil sige efter lagerprincippet.

- Obligationer, der er udstedt efter 4. maj 2005, hvor der er tilknyttet et derivat baseret på en eller flere valutaer, beskattes på samme måde som udenlandske obligationer (fordringer i fremmed valuta).

Nedennævnte skatteregler er gældende for investorer med fuld dansk skattepligt. Det bemærkes, at særlige forhold kan være gældende for den enkelte investor, som kan betyde, at beskatningen er anderledes. Det anbefales altid at søge individuel skatterådgivning før investering i PLUS-obligationer.

Udstedt efter 4. maj 2005

Obligationer, der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter

 • 5 Index Super 2010
 • Emerging Markets 2010
 • 7 Index Super 2012
 • Råvarer 2013
 • Råvarer Super 2013
 • Bonusrente 2013
 • 7 Index Super 2013
 • Japan 2009

Obligationer, der beskattes som udenlandske obligationer

 • 3 Valuta 2008
 • 3 Valuta 2009
 • 3 Valuta 2009 (II)
 • Trekløver 2010

Frie midler, privatpersoner

Obligationer der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.
Investorerne skal ultimo hvert år indtægts- eller udgiftsføre en eventuel kursgevinst eller et kurstab, uanset om gevinsten er realiseret eller ej (lagerprincippet). Beskatningen sker i samme indkomstår, som gevinsten eller tabet vedrører. Gevinster beskattes som kapitalindkomst, mens eventuelt tab alene vil kunne modregnes i gevinster på lignende finansielle instrumenter, hvilket inkluderer andre strukturerede obligationer udstedt efter 4. maj 2005. Hvis en gevinst er blevet beskattet i et tidligere indkomstår, og der i et senere indkomstår opstår tab, så foretages der et tabsfradrag i kapitalindkomsten i dette indkomstår, dog maksimalt med et beløb svarende til den tidligere gevinst. For rentebærende obligationer (pt. PLUS Bonusrente 2013) beskattes en eventuel minimumsrente som øvrige renteindtægter, mens et eventuelt rentetillæg betragtes som kursgevinst, der som følge af obligationens status som lagerbeskattet skal medregnes i beskatningsgrundlaget.

Beregningen af gevinst/tab for 2009 foretages ved at trække kursværdien, der fremgår af kontoudtoget pr. 31. december 2008 fra kursværdien, der fremgår af kontoudtoget pr. 31. december 2009. Er obligationer købt og/eller solgt i løbet af 2009, træder købesummen henholdsvis salgssummen i stedet for værdien pr. 31. december 2008 henholdsvis 31.december 2009. Købesummen opgøres som kursværdien ifølge kontoudtoget tillagt kurtage. Salgssummen opgøres som kursværdien ifølge kontoudtoget fratrukket kurtage. Gevinst/tab opgøres for hver struktureret obligation og kan være positivt (gevinst) eller negativt (tab). Gevinster selvangives i felt 39 'Anden kapitalindkomst' (læs mere om rubrik 39 på Skats hjemmeside). Tab skal angives på en særlig blanket (04.055), der vedrører fremførelsesberettigede tab. På denne blanket anføres tabet i rubrik 85: Blanket fra Skat.

Obligationer der beskattes som udenlandske obligationer.
Obligationen er realisationsbeskattet, hvilket betyder, at realiseret kursgevinst ved salg/indfrielse er skattepligtig som kapitalindkomst, mens realiseret kurstab ved salg/indfrielse ligeledes er fradragsberettiget som kapitalindkomst. Gevinster og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta skal kun indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis nettogevinsten eller nettotabet overstiger kr. 1.000.

Selskaber

Obligationer der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.
Kursgevinster og kuponrenter beskattes, mens kurstab er fradragsberettigede. Beskatningen sker efter lagerprincippet.

For rentebærende obligationer (pt. PLUS Bonusrente 2013) beskattes en eventuel minimumsrente som øvrige renteindtægter, mens et eventuelt rentetillæg betragtes som kursgevinst, der som følge af obligationens status som lagerbeskattet skal medregnes i beskatningsgrundlaget.

Obligationer der beskattes som udenlandske obligationer.
Kursgevinster og kuponrenter beskattes, mens kurstab er fradragsberettigede. Beskatningen sker efter lagerprincippet.

Virksomhedsordningen

Obligationer der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.
Beskatningen sker efter lagerprincippet af obligationens gevinst/tab ultimo året. Beskatningen sker i samme år, som gevinst/tab vedrører.

Obligationer der beskattes som udenlandske obligationer.
Realiseret gevinst og tab beskattes i selskabsindkomsten.

Pensionsmidler

Obligationer der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.
Den årlige værdiforøgelse beskattes med pensionsafkastsatsen på 15 procent, der opgøres hvert år den 30. november efter lagerprincippet. Eventuelt tab modregnes i andet pensionsafkast eller fremføres til modregning i fremtidige gevinster.

Obligationer der beskattes som udenlandske obligationer.
Ved investering for pensionsmidler beskattes obligationerne på lige fod med øvrige værdipapirer, idet pensionsordninger er underlagt lagerbeskatning. Eventuel samlet gevinst beskattes med pensionsafkastskatten på 15 procent.

Børneopsparingsmidler

Kursgevinsterne på PLUS-obligationer er skattefrie uanset udstedelsestidspunkt. Eventuelt kurstab er ikke fradragsberettiget.

Placeringsregler

Obligationer der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.
Midler placeret under virksomhedsskatteordningen må gerne placeres i PLUS-obligationer udstedt efter 4. maj 2005, såfremt obligationen beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.

Obligationer der beskattes som udenlandske obligationer.
Realiseret gevinst og tab beskattes i selskabsindkomsten. Investering i obligationerne er ikke tilladt for midler, der er omfattet af virksomhedsordningen.

Obligationer der beskattes på samme måde som finansielle instrumenter.
Den årlige værdiforøgelse beskattes med pensionsafkastsatsen på 15 procent, der opgøres hvert år den 30. november (opgørelsen foretages den 31. december fra og med 2010) efter lagerprincippet. Eventuelt tab modregnes i andet pensionsafkast eller fremføres til modregning i fremtidige gevinster.

Obligationer der beskattes som udenlandske obligationer.
Maksimalt 20% af midlerne i en kapital- eller ratepensionsordning må være placeret i obligationer udstedt af samme udsteder, dog altid op til den aktuelle indskudsgrænse for kapitalpensioner (DKK 44.500 i 2008 og 46.000 i 2009).

Børneopsparingsmidler
Vær opmærksom på, at maksimalt 20 procent af midlerne i en børneopsparing må være placeret i obligationer udstedt af samme udsteder, dog altid op til DKK 56.800 i 2008 og 58.700 i 2009.

Indre Værdi pr. 31/12/2012 for PLUS-obligationer, der beskattes som finansielle instrumenter
 

Indre Værdi pr. 31/12/2011 for PLUS-obligationer, der beskattes som finansielle instrumenter
  2012 2011 2010 2009 2008 
PLUS Emerging Markets 2010#  - - 142,89 123,07 76,65
PLUS 5 Index Super 2010#  - - 160,01 153,52 116,08
PLUS 7 Index Super 2012*  - 88,56 86,82 73,63 35,51
PLUS Bonusrente 2013*  98,49 88,16 78,36 64,32 46,68
PLUS 7 Index Super 2013*  88,79 84,19 74,26 56,41 37,78
PLUS Råvarer 2013*  119,98 62,04 78,97 46,38 20,70
PLUS Råvarer Super 2013*  128,48 68,15 88,92 51,49 22,25

* Ultimokurser jf. årsregnskaberne fra BIG 4 - BIG 6
# Indfrielseskurser
Tallene for 2012 er dog forudsat revisionens godkendelse

Indre Værdi pr. 31/12/2010 for andre strukturerede obligationer
  2010 2009 2008 
PLUS Trekløver 2010#  140,90 100,61 95,66 

# Indfriselseskurser fra interne systemer.

 

Disclaimer
Denne oversigt (herefter "Oversigten") er udarbejdet af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Sundkrogsgade 7, DK-2100 København Ø (herefter "BIAM"). Oversigten retter sig til investorer, som har investeret i de ovenfor angivne produkter og er bosiddende i Danmark. Oversigten er alene udarbejdet til brug for orientering. Informationer, beregninger, vurderinger og skøn er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir eller noget investeringsbevis og træder ikke i stedet for modtagerens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Ovennævnte informationer m.m. erstatter ikke finansiel, juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden form for professionel rådgivning. BankInvest opfordrer derfor modtageren til at søge den nødvendige professionelle rådgivning på disse områder, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. Uanset, at BIAM har udvist behørig omhu for at sikre, at oplysningerne i Oversigten ikke er urigtige eller vildledende på tidspunktet for offentliggørelse, herunder indhentet oplysninger hos kilder, som anses for pålidelige, indestår BIAM ikke for oplysningernes rigtighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Oplysningerne ændres uden varsel af BIAM. BIAM påtager sig intet ansvar for beslutninger eller dispositioner, som oplysningerne på denne Oversigt måtte danne grundlag for, ligesom BIAM frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra Oversigten. Det understreges, at Oversigten kan indeholde historiske tal og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, og at hverken tidligere afkast eller allokeringer, simulerede afkast eller givne prognoser kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller allokeringer. Kursværdien af de ovenfor i oversigten angivne produkter svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligations-markederne. Informationer baseret på beløb i anden valuta end DKK bemærkes særligt, at gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. BIAM frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af hjemmesider, der er linket til denne Oversigt.

 


Udstedt før 4. maj 2005

Obligationer udstedt før den 4. maj 2005 beskattes som sortstemplede obligationer.

 • Global 2007
 • Basisrente 2008
 • Extrarente 2008
 • 5 Index Basis 2008
 • 5 Index Super 2008
 • 5 Index Rente 2009
 • 5 Index Super 2009
 • 5 Vækst Index 2009
 • Østeuropa 2009

Frie midler, privatpersoner

Realiserede kursgevinster beskattes som kapitalindkomst. Eventuelt realiseret kurstab er ikke fradragsberettiget i kapitalindkomsten.

Selskaber

PLUS-Obligationer udstedt før 4. maj 2005 må ikke placeres i virksomhedsordninger, men selskaber må gerne investere i PLUS-obligationer.

Virksomhedsordningen

PLUS-Obligationer udstedt før 4. maj 2005 må ikke placeres i virksomhedsordninger, uden at det betragtes som hævning.

Pensionsmidler

Den årlige værdiforøgelse beskattes med pensionsafkastsatsen på 15 procent, der opgøres hvert år den 30. november efter lagerprincippet (opgørelsen foretages den 31. december fra og med 2010). Eventuelt tab modregnes i andet pensionsafkast eller fremføres til modregning i fremtidige gevinster. Vær opmærksom på, at maksimalt 20 procent af midlerne i en kapital- eller ratepensionsordning må være placeret i obligationer udstedt af samme bagvedliggende selskab, dog altid op til den aktuelle indskudsgrænse for kapitalpension.

Børneopsparingsmidler

Kursgevinsterne på PLUS-obligationer er skattefrie uanset udstedelsestidspunkt. Eventuelt kurstab er ikke fradragsberettiget. Vær opmærksom på, at maksimalt 20 procent af midlerne i en børneopsparing må være placeret i obligationer udstedt af samme udsteder, dog altid op til DKK 43.100 i 2007.